Политика за поверителност

Чрез регистрирането в Сайта и/или попълването на формуляри за създаване на Акаунт, Потребителят декларира, че е съгласен всичките му лични данни да бъдат включени в базата данни на www.allabrevemusic.com,  (дружеството „Алла Бреве“ ЕООД) и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени от www.allabrevemusic.com, (дружеството „ Алла Бреве “ ЕООД) и в Политиката за защита на личните данни на сайта www.allabrevemusic.com, както и декларира, че е уведомен за възможността да упражни правата си по Общия регламент относно защитата на данните.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА САЙТА www.allabrevemusic.com,

Настоящият документ съдържа информация за това какви лични данни на Потребителите на сайта събира www.allabrevemusic.com, за какви цели, в какъв обем и по какви начини www.allabrevemusic.com, ще ги обработва.

Политиката е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

1. Администратор на личните данни в сайта

 „Администратор на лични данни“ е Алла Бреве ЕООД с адрес гр. София 1000, бул. „Христо Ботев“ № 22, ап. 9

§ 2. „Обработващ на лични данни“ е следното длъжностно лице:

Виктор Петров

e-mail: info@allabrevemusic.com

2. Информация, събирана и обработвана от Алла Бреве ЕООД за Потребителите на сайта

Алла Бреве ЕООД събира и обработва следната информация за Потребителите на сайта www.allabrevemusic.com: данни, които Потребителите предоставят на www.allabrevemusic.com, след регистрация в сайта;

Информацията, която www.allabrevemusic.com, събира от Потребителите включва: име и фамилия, имейл адрес и телефон.

www.allabrevemusic.com събира лична информация за Потребителите на сайта от самите Потребители. www.allabrevemusic.com не събира и не обработва лични данни за Потребителите на сайта от други администратори.

www.allabrevemusic.com  не обработва специални (чувствителни) лични данни за Потребители на сайта.

3. Цел и основание за обработване на лични данни на Потребителите на сайта?

www.allabrevemusic.com обработва личните данни на Потребителите на сайта за следните цели:

доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми;

установяване на тенденции в потребителското поведение и на промени в нагласите на групи Потребители;

отчетност и статистика за сайта и за дейността на www.allabrevemusic.com,  включително за да отговаря на въпроси и коментари;

анализ и планиране на развитие /промени в сайта съобразно потребителското поведение и/или груповите предпочитания/ особености на Потребителите.

Правното основание, на което www.allabrevemusic.com обработва лични данни на Потребители на сайта за горепосочените цели е необходимост с оглед реализиране на законните интереси на www.allabrevemusic.com т.е. на основание чл. 6, ал. 1, т. e) от на Общия регламент относно защитата на данните.

Обработването на лични данни на Потребители на сайта е необходимо за www.allabrevemusic.com, за да може то да реализира законните си интереси да:

 • запазва и увеличава броя на лоялните си Потребители;
 • развива и оптимизира продажбите на свои услуги;
 • има конкурентна търговска, дейност и стратегия;
 • води отчетност и статистика на дейността си и да прави анализи във връзка с дейността си.

www.allabrevemusic.com обработва личните данни на Потребителите на сайта и за да изпълни задълженията си съгласно договора с потребителите. www.allabrevemusic.com прави това на основание необходимост за изпълнение на Общите условия на сайта – т.е. на основание чл. 6, ал. 1, т. б) от на Общия регламент относно защитата на данните.

В отделни случаи, www.allabrevemusic.com обработва личните данни на Потребители на сайта и за да изпълнява задълженията си и изискванията по закон. В тези изключителни случаи www.allabrevemusic.com обработва данните на основание чл. 6, ал. 1, т. в) от Общия регламент относно защитата на данните.

4. Използване личните данни на Потребителите на сайта

www.allabrevemusic.com обработва минимум лична информация относно Потребителите на сайта с оглед предлаганите услуги и своите бизнес цели.

www.allabrevemusic.com използва личната информация, която събира от Потребители, заедно с тази, която генерира за тях, в конкретен, необобщен вид и/или в обобщен вид. След изтриване на профила, т.е. дерегистрация от сайта за срок от 90 дни, www.allabrevemusic.com не обработва данни за вече бившите си Потребители.

5. Предоставяне на лични данни на Потребителите на сайта на трети лица

www.allabrevemusic.com ще предоставя достъп до личната информация на Потребители на сайта само при необходимост и съобразно изискванията на закона. Предоставеният достъп ще бъде ограничен до личните данни, които са необходими на лицето, на което се предоставя достъпа, с оглед целта, заради която достъпът се предоставя.

www.allabrevemusic.com, не изнася, нито предоставя достъп до личните данни на Потребители на сайта на администратори или обработващи данни в страни извън ЕС.

www.allabrevemusic.com, не разкрива лични данни на Потребители на сайта за лични, несвързани със законосъобразна търговска дейност, цели и/или без правно основание.

6. Срок на обработване на данните на Потребителите

www.allabrevemusic.com обработва личните данни на Потребители на сайта, докато те са регистрирани в сайта. След изтриване на профил, т.е. дерегистрация, www.allabrevemusic.com изтрива цялата лична информация за Потребителя

7. Права на Потребителите на сайта с оглед защита на личните им данни

Като субекти на лични данни, Потребителите на сайта имат следните права:

 1. Право на достъп;
 2. Право на коригиране;
 3. Право на изтриване;
 4. Право на ограничаване на обработването;
 5. Право на преносимост на данните;
 6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни,

и могат да ги упражняват по всяко време съобразно с условията и изискванията на закона.

Потребителите на сайта могат да упражняват правата си (1) пряко чрез директен достъп до личната си информация в сайта (ако са регистрирани Потребители), (2) като се свържат и поискат съдействие за това от www.allabrevemusic.com, или (3) по имейл info@allabrevemusic.com

8. Право на Потребителите на сайта да възразят срещу обработването на личните им данни

Потребителите на сайта могат да възразят срещу обработване на личните им данни по всяко време на определени правни основания във връзка с конкретната ситуация на съответния Потребител.

Потребителите на сайта могат до упражнят правото си на възражение чрез имейл съобщение до www.allabrevemusic.com  на info@allabrevemusic.com

В случай че възражението е основателно, www.allabrevemusic.com ще прекрати обработването на данните относно възразилия Потребител, освен ако www.allabrevemusic.com покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Потребителя В този случай www.allabrevemusic.com ще уведоми за това Потребителя по имейл.

По отношение на личните данни на Потребителите на сайта, които се предоставят по желание. Потребителите могат да възразят срещу обработването, като изтрият онези лични данни, които не желаят да се обработват.

9. Използване на личните данни на Потребителите за получаване на информационен бюлетин

Всеки Потребител на сайта сам определя дали да получава информационен бюлетин.

За да получава такъв бюлетин, Потребителят на сайта трябва изрично да е съгласен с това, като отбележи отметката за съгласие за получаване на бюлетина при регистрацията си. Ако и когато Потребител на сайта даде съгласие за получаване на информационен бюлетин, www.allabrevemusic.com ще обработва личните данни на Потребителя, за целите на доставката на бюлетина и свързания с това маркетинг.

Потребител на сайта може да оттегли вече дадено съгласие за получаване на информационен бюлетин по всяко време след като го е дал, като махне отметката от активното поле за съгласие за получаване на бюлетина. Ако и когато Потребител оттегли съгласието си за съобщения за директен маркетинг, www.allabrevemusic.com преустановява изпращането на бюлетина и свързаното с това и обработване на личните му данни.

10. Сигурността на личните данни в сайта

www.allabrevemusic.com, поддържа подходящи физически, процедурни, административни, организационни и технически мерки за защита, предназначени да предотвратят загубата, неправомерното използване, неразрешения достъп до, разкриването или промяната на личните данни на своите Потребители, които www.allabrevemusic.com, контролира и администрира. Ако Потребител има причина да вярва, че личните данни, които той е предоставил на www.allabrevemusic.com, вече не са защитени, той може да се свърже с www.allabrevemusic.com, и да сподели притесненията си, като използва дадените в тази политика данни за контакт.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни на Потребители на сайта и когато има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите на потребителите, www.allabrevemusic.com, ще съобщи на Потребителите за нарушението съгласно изискванията на закона.

В случай на промяна в настоящата политика www.allabrevemusic.com,  информация за това ще бъде качена и на сайта www.allabrevemusic.com.

Основни понятия по отношение на личните данни

Значение на основни понятия, свързани с обработване на лични данни, съгласно Общия регламент относно защитата на данните:

 • Общ регламент относно защитата на данните“ означава РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО;
 • лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (това лице се определя като „субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;
 • псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 • профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение.

Права на Потребителите на сайта www.allabrevemusic.com, по отношение защитата на личните им данни

(1) Право на достъп. Всеки Потребител на сайта има право да получи потвърждение от www.allabrevemusic.com, дали личните му данни се обработват от www.allabrevemusic.com.

Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на Потребителя бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни, включително:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;

получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в чужди държави;

 • предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни, както и правото да се направи възражение или да се поиска ограничаване на обработването;
 • право на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират лично от Потребителя, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването, механизма и значението на автоматизирано вземане на решения, включително изготвянето на персонални профили (профилирането).

Когато личните данни се предават на трети страни или международни организации, субектите на лични данни имат право да бъдат информирани за подходящите гаранции във връзка с предаването.

(2) Право на коригиране. Всеки Потребител на сайта има право да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.

(3) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Всеки Потребител на сайта има право да поискат от www.allabrevemusic.com, изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят възрази срещу обработването;
 • Личните данни на Потребителя са били обработвани незаконосъобразно; или
 • Личните данни на Потребителя трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава.

www.allabrevemusic.com, може да откаже да изтрие личните данни на Потребител на сайта, ако обработването им е необходимо за:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държава членка, или правото на друга държава или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; или
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(4) Право на ограничаване на обработването.

Всеки Потребител на сайта има право да изисква от www.allabrevemusic.com, да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

 • Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от Потребителите на www.allabrevemusic.com и обработвани от www.allabrevemusic.com, (ограничението е за определен срок, който позволява на www.allabrevemusic.com, да провери точността на личните данни);
 • Когато обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Когато www.allabrevemusic.com, не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • Когато Потребител на сайта е възразил срещу обработването и очаква www.allabrevemusic.com, да провери дали законните основания на www.allabrevemusic.com, за обработването на данните имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Когато обработването на лични данни на Потребител е ограничено от www.allabrevemusic.com, www.allabrevemusic.com ще информира за това Потребителя предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

(5) Право на преносимост на данните. Това право включва следните възможности:

 • да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или
 • да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

(6) Право на жалба.

Съгласно чл. 77 от Общия регламент относно защитата на данните всеки Потребител на сайта има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от www.allabrevemusic.com, до българската Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg), която е компетентният държавен орган с оглед обичайната установеност на Потребителите и на www.allabrevemusic.com, в България, или до съда.

 

Политика за поверителност

Получаване на бюлетин *Newsletter

На нашия уебсайт можете да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можеш да прекратиш по всяко време абонамента си, чрез предвидената възможност за отказ, която всеки имейл съдържа.

За да потвърдиш съгласието си за получаването му и за обработка на личните ти данни за тази цел, запознай се в подробности с това кои сме ние и какви са целите и сроковете, за които обработваме личните ти данни.

С даване на своето съгласие за регистрация за получаване на бюлетин, се съгласяваш  ALLA BREVE ЕООД, BG205967787, гр. София, Оборище 113, app. 9, ТЕЛ.: +49 (0) 17632357757, от името на Виктор Петров да използва предоставените от теб лични данни – електронна поща и IP адрес – с цел да ти изпраща бюлетин с актуална информация за нови статии и видеа, предстоящи събития. Ще можеш по всяко време да оттеглиш съгласието си за получаване на бюлетин, като се отпишеш от абонамента си чрез линка „Отпиши ме“ в долната част на всяко съобщение или като ни пишете на адрес info@allabrevemusic.com.

При обработването на лични данни ALLA BREVE ЕООД спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба, приложима в България във връзка със защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Основание и цели на обработване на личните данни, събирани за изпращане на бюлетина:

Личните ти данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Администратора на следните основания: даденото от теб изрично съгласие за обработване на личните ти данни за целите и в сроковете, посочени в настоящите правила, както и осъществяване на комуникация с цел изпращане на търговски бюлетин.

Личните ти данни ще бъдат използвани от Администратора на територията на Република България и същите няма да бъдат предавани на трети лица, освен на: автоматизираната маркетинг платформа MailChimp с оглед изпращане на бюлетина; на дружествата, управляващи съответните плъгин или социална мрежа, които решиш да използваш сам; както и на Google, с оглед осъществяване на уеб анализ. На последните се предоставя информация само за IP адрес и за лог, с цел осъществяване на анализа.

Личните ти данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат, за не повече от минимално необходимия срок за тази цел след отписването ти.

Твоите права:

 • Можеш да получиш информация от Администратора за съхраняваните от него твои лични данни по всяко време и имаш правото на достъп до тях.
 • Можеш да поискаш личните ти данни да бъдат коригирани по всяко време в случай на неточност и/или несъответствие.
 • Запознат съм със задължението си да уведомя Администратора за всяка промяна в личните ми данни.
 • Можеш да поискаш изтриване на твоите лични данни или да изискаш от Администратора ограничаване на обработването.
 • Имаш право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните ти данни пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е надзорен орган в Република България.
 • Имаш право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, въз основа на легитимния интерес.
 • В случай на нарушение на сигурността на личните ти данни, ако има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите ти, съгласно вътрешните правила на Администратора, ще бъдеш уведомен за същото.
 • Имаш право да поискаш да получите личните си данни, които си предоставили и които се отнасят до теб, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

В случай че обработваме личните ти данни поради дадено от теб съгласие при записването ти за получаване на бюлетин или безплатен материал, то тогава може да оттеглиш същото по всяко време.За осъществяване на всяко едно от тези права е нужно да се изпрати искане по ел. поща, формулирано в свободен текст и адресирано до Длъжностното лице по защита на данните на ALLA BREVE EOOD на следния електронен адрес:  info@allabrevemusic.com. Формулировката на искането е свободна, но следва да съдържа следната информация:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за комуникация – по електронна поща или на хартиен носител, както и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Използване на собствени бисквитки

За да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да дадем възможност за използването на определени функции, в различни страници ние използваме така наречените бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на твоето устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра, т.е. след като го затвориш (така наречените бисквитки за сесия). Други бисквитки остават на твоето устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски компании да разпознаваме твоя браузър при следващото ти посещение (така наречените постоянни бисквитки). Посредством бисквитките не може нито да се получи достъп до други файлове на компютъра ти, нито да се научи имейл адреса ти. Правното основание за обработка на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Бисквитките се запаметяват на твоето устройство и ти можеш изцяло да контролирате тяхното използване. Чрез промяна в настройките на интернет браузъра можеш да деактивираш или ограничиш прилагането на бисквитки. Запаметените вече бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако бисквитките бъдат деактивирани за нашия уебсайт, може да не бъдеш в състояние да използвате всички функции в пълния им обхват.

Контрол на бисквитите в браузъра

Ако впоследствие не искаш да събираме и анализираме информация относно твоето посещение, можеш по всяко време да се откажеш от това.

За техническото осъществяване на този отказ в твоя браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Тази бисквитка служи единствено за регистрирането на твоя отказ. Моля имай предвид, че поради технически причини бисквитките могат да се използват само за браузъра, от който са зададени. Ако изтриеш бисквитките или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададеш желания от теб избор.

Предаване на личните данни на трети лица

Ние използваме MailChimp като наша автоматизирана маркетинг платформа. Давайки съгласието си тази информация да бъде препратена на MailChimp за обработване в съответствие с Правилата за поверителност на MailChimp. Към днешна дата The Rocket Science Group LLC е организацията, която притежава платформата за управление на имейл кампании, която използваме. Тя е базирана в САЩ. Това означава, че твояите лични данни се съхраняват и обработват на сървъри на платформата, които се намират на територията на САЩ, която се приема от ЕС като държава, която гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява защита на личните ти данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство.

Уеб анализ с Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics използва т.нар. бисквитки, т.е. текстови файлове, запаметявани на твоя компютър, за да се позволи анализ на твоето използването на уебсайта. Информацията, събирана чрез бисквитките за твоето използване на този уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, твоят събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там.

Можеш да предотвратиш записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на твоя браузър; моля, имай предвид, че в този случай може да не бъдеш в състояние да използваш всички функции, предлагани от този уебсайт. Можеш да предотвратиш събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до твоето използване на уебсайта (включително твоя IP адрес), като изтеглиш и инсталираш плъгин за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на www.google.com/analytics/terms/de.html или на www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Използване на функцията на Google Inc. ремаркетинг или „Подобни целеви групи“

На уебсайта www.allabrevemusic.com използва функцията ремаркетинг или „Подобни целеви групи“ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Посредством тази функция www.allabrevemusic.com може целенасочено да показва реклама на посетителите на уебсайта, персонализирана според интересите им, когато те посещават други уебсайтове в дисплейната мрежа на Google. За извършване на анализ за използването на уебсайтовете, който формира основата за създаването на рекламните съобщения според интересите, Google използва така наречените бисквитки. За тази цел Google запаметява малък файл с последователност от числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това число се регистрират посещенията на уебсайта, както и анонимизираните данни за използването на уебсайта. Това не извършва запаметяване на лични данни на посетителите на уебсайта. Посетиш ли след това друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще ти бъдат показани вмъкнати рекламни съобщения, за които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид посетените преди това продуктови и информационни рубрики. Допълнителна информация за Google ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google, можеш да видиш на:

http://www.google.com/privacy/ads/.

Можеш да деактивираш трайно използването на бисквитки от Google, като последваш долния линк и изтеглиш и инсталираш предоставения там плъгин: https://www.google.com/settings/ads/plugin . Алтернативно можеш да деактивираш използването на бисквитки от трети доставчици, като отвориш страницата за деактивиране на Инициатива за мрежова реклама (Network Advertising Initiative) от http://www.networkadvertising.org/choices/  и приложиш поместената там допълнителна информация за отказ.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Doubleclick от Google

Doubleclick (двоен клик) от Google е услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Doubleclick на Google използва бисквитки, за да ти представя важни за теб рекламни съобщения. При това твоят браузър получава псевдонимен идентификационен номер (ID), за да провери кои рекламни съобщения се включват в твоя браузър и кои биват извиквани. Бисквитките не съдържат лична информация. Използването на DoubleClick бисквитки дава възможност на Google и партньорските му уебсайтове за показване на рекламни съобщения въз основа на предишни посещения на нашия или на други уебсайтове в интернет. Събраната чрез бисквитките информация се предава от Google за оценка на сървър в САЩ и се запаметява там. Предаване на данни чрез Google на трети страни се осъществява само въз основа на законови разпоредби или в рамките на поръчка за обработка на данни. Google в никакъв случай няма да обединява твояите данни с други данни, събирани от него.

Можеш да предотвратиш запаметяването на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на браузъра; искаме да ти обърнем внимание, че в този случай може да не бъдеш в състояние да използваш всички функции, предлагани от нашия уебсайт. Допълнителна информация за защитата на данни при DoubleClick ще намериш тук: https://www.google.com/intl/de/policies/ . . Можеш да предотвратиш събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките, като от линка https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de  изтеглиш и инсталираш наличния там плъгин за браузър под настройка на рекламни съобщения, разширение за деактивиране на DoubleClick.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Социални мрежи и социални плъгини

Чрез нашите страници в социалните мрежи ти предлагаме обстойно персонално съдействие. Ако ни изпратиш запитване през една от тези социални мрежи, ние го препращаме към компетентния отдел. Данните се използват само за отговор на запитването ти и не се препращат на трети страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на обработка на запитването ти е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да можеш да осъществиш контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имаш регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни.

Използване на Facebook плъгини

Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те, можеш да видиш тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, твоят браузър ще установи директна връзка със сървърите на Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на твоя браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Facebook получава информация, че твоят браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямаш профил във Facebook или ако точно в момента не си вписан във Facebook. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се предава от твоя браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако си вписан във Facebook, Facebook може да свърже твоето посещение на нашия уебсайт директно с твоя профил във Facebook. Когато взаимодействаш с плъгини, например напишеш коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във твоя профил във Facebook и се показва на твоите приятели във Facebook. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Facebook, както и за съответните ти права и възможности за настройка за защита на личната ти сфера, можеш да намериш в указанията за защита на данните на Facebook: https://facebook.com/policy.php .

Ако не желаеш Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с твоя Facebook профил, преди да посетиш нашия уебсайт ти трябва да излезеш от Facebook. Можеш напълно да предотвратиш зареждането на Facebook плъгини и с Add-Ons за твоя браузър, напр. с „Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Използване на Instagram плъгини

Нашия уебсайт използва така наречените социални плъгини (плъгини) на Instagram, чиито собственик е Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Плъгините са обозначени с лого на Instagram напр. във формата на „камера Instagram“. Информация за Instagram плъгините и как изглеждат те, ще намериш тук: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Когато се свържеш със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, твоят браузър ще установи директна връзка със сървърите на Instagram. Плъгините предават тяхното съдържание от Instagram директно на твоя браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Instagram получава информация, че твоят браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямаш профил в Instagram или ако точно в момента не сте вписан в Instagram. Тази информация (включително твоят ІР адрес) се предава от твоя браузър директно на сървър на Instagram в САЩ и се съхранява там.

Ако си вписани в Instagram, то Instagram може да свърже посещението на нашия уебсайт директно с твоя акаунт в Instagram. Когато взаимодействаш с плъгини, например задействаш бутон „Instagram“, тази информация също се предава директно на сървър на Instagram и се запаметява там. Освен това информацията се публикува в твоя акаунт в Instagram и там се показва на твоите контакти.

Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни и по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Instagram, както и за съответните ти права и възможности за настройка за защита на личната ти сфера, можеш да намерите в политиката за поверителност на Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ако не желаеш Instagram да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с твоя акаунт в Instagram, преди да посетиш нашия уебсайт ти трябва да излезеш от Instagram. Можеш напълно да предотвратиш зареждането на Instagram плъгини и с Add-Ons за твоя браузър, напр. с блокиране на скриптове „NoScript” (http://noscript.net/).

Правно основание за обработката на лични данни при използване на плъгини е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква б) или буква е) от GDPR.